httpvh://youtu.be/I43FfPcVvbg

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

しんけん。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

この子のチャームポイントは、ほんとうは後ろ姿。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

ぽり…

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

寒くなってきたので。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

ちと伸びた。

neko
neko, originally uploaded by rahen z.

シャッターが開いてご飯が出てくるのを待っていた。

yawn
yawn, originally uploaded by rahen z.

あくびを撮ると、ヒゲが放射状になっていておもしろい。